Co jsou pracovnělékařské služby

Poskytovatel pracovnělékařských služeb Vám zajistí  zdravotní péči, kterou ve spolupráci se zaměstnavatelem zajišťují zdravotnická zařízení. Zajištění péče o zdraví při práci se stalo povinností zaměstnavatelů, kterým již není přidělen závodní lékař, ale kteří musí uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o výkonu pracovnělékařských služeb.
Cílem této pracovnělékařské péče je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.
Komplexní zajištění PLS v souladu s platnou legislativou.

Oblast pracovně lékařských služeb definuje zákon č. 202/2017 Sb. ( který mění zákon č. 373/2011 Sb.o specifických zdravotních službách )

Vyhláška č. 436/2017 Sb. (která mění vyhlášku č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění.)

+další platná legislativa  týkající se PLS

 • Vyhláška č. 432/2003 Sb.  (novelizovaná r. 2015) –  o zařazování prací do kategorií
 • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (jednotlivé části průběžně novelizované)
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (novelizovaná v r. 2016) stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci

+ další  specifické vyhlášky   (bude novelizovaná 7/2018 –  hasiči …)

Sledujeme pro Vás legislativu spojenou s prováděním PLS !!!

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní a zahrnují tři součásti:

 1. provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 2. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
 3. pravidelný dohled na pracovištích a v dalších zařízeních zaměstnavatele a nad výkonem práce

Tyto tři součásti pracovnělékařských služeb musí být vždy zajištěny.

1. Pracovně lékařské prohlídky

 • Zajišťujeme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky.
 • Provádíme základní  vyšetření, na odborná vyšetření odesíláme k odborníkům.
 • Rozsah lékařské prohlídky je nastaven v rámci legislativní povinnosti, liší se na základě kategorie rizikových faktorů na pracovišti.
 • Proto je nezbytně nutná správně vyplněná žádost od zaměstnavatele, kde jsou uvedeny všechny rizikové faktory, kategorie prací a rizika ohrožení zdraví.
 • Dále je nutný výpis z dokumentace od registrujícího praktivkého lékaře –  platnost je  90  dní.
 • Při provádění pracovnělékařských prohlídek jsou zaměstnancům poskytovány edukační a konzultační zdravotní služby.

 

2. Odborné poradenství

 • Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti pracovnělékařských služeb, které je požadováno legislativní úpravou (§ 2 písm. b) vyhlášky 79/2013 Sb.).
 • Dáváme legislativní poradenství v oblasti PLS.
 • Ergonomické školení.
 • Vypracováváme návrh vybavení lékárničky první pomoci.

 

3. Dohled pracovišť – dle legislativy 1x za rok. My chodíme na žádost zaměstnavatele.

 • Účelem dohledu je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů a vykonává se na všech pracovištích (pobočkách) zaměstnavatele.
 • Dohled pracovišť provádíme v intervalech vyžadovaných právními předpisy. Zohledňuje se zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele.
 • O provedení dohledu se pořizuje záznam, včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti a v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele.
 • V záznamu jsou uvedeny návrhy opatření a doporučení a zaměstnavatel je se závěrem dohledu seznámen písemnou formou. (tento záznam ne starší než  1  rok  vyžaduje hygiena při případné kontrole)

 

Ceník pracovnělékařských služeb :

 • Vstupní prohlídka
 • Výstupní prohlídka
 • Periodická prohlídka
 • Mimořádná prohlídka

Cena: 500,- Kč jednorázově

Ostatní výkony (dohled na pracovišti, administrativa, lékárničky, školení první  pomoci… ) : 600Kč/hod.

Časté dotazy:

Kdo hradí vstupní prohlídku:

 • Pokud  má zaměstnanec uzavřenou pracovní  smlouvu se zaměstnavatelem, hradí zaměstnavatel periodickou, mimořádnou a výstupní prohlídku včetně komplentárních vyšetření  u zákonem stanovených kategoríí
 • Úhrada vstupní prohlídky záleží na domluvě pracovníka se zaměstnavatelem.
 • Uchazeč o zaměstnání, který nemá podepsanou  pracovní smlouvu, hradí vstupní prohlídku VŽDY na své náklady.

POZOR: V případě posuzování  zdravotní způsobilosti  k práci v noci, nebo u mladistvých, hradí vstupní prohlídku  případný zaměstnavatel  vždy !!

Očkování:
na žádost zaměstnavatele poskytujeme očkování proti:

 • Hepatitida B
 • Chřipka

 

Jak často na prohlídku?

Mimořádná prohlídka
§ 12 Vyhlášky
 Nově bude stanoven termín pro provedení mimořádné lékařské prohlídky po přerušení výkonu práce (např. rodičovská dovolená delší než 6 měsíců), a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.
Lhůty periodických prohlídek
§ 11 Vyhlášky
Budou sjednoceny lhůty pro provádění periodických lékařských prohlídek podle kategorizace prací a rizika ohrožení zdraví (vymezuje příloha vyhlášky).

 • Kategorie prací 1 -1x za 6 let (věk do 50 let), 1x za 4 roky (věk 50+)
 • Kategorie prací 2 a riziko ohrožení zdraví –1x za 4 roky (věk do 50 let), 1x za 2 roky (věk 50+)
 • Kategorie prací 2 riziková – 1x za 2 roky
 • Kategorie prací 3 – 1x za 2 roky
 • Kategorie prací 4 – 1x za rok

Pro úplnost. Lhůta periodické prohlídky se určuje podle nejpřísnějšího z požadavků (nejkratší lhůty) stanoveného podle kategorizace prací, konkrétního rizika ohrožení zdraví nebo požadavku v jiném právním předpisu.

Lhůta periodické prohlídky pro práce v noci
Příloha Vyhlášky
 Úprava vyhlášky spolu s novelizací Zákoníku práce přináší prodloužení lhůty pro provádění periodické lékařské prohlídky u práce v noci na 1x za 2 roky(dosud 1x za rok).
Periodické prohlídky u dohod
§11 odst. (5) Vyhlášky
 Pokud zaměstnanci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musí absolvovat vstupní lékařské prohlídky (kategorie 2-riziko, 3, 4 nebo riziko ohrožení zdraví podle vyhlášky nebo lékařská prohlídka podle jiného právního předpisu), musí absolvovat i periodické lékařské prohlídky, je-li dohoda uzavírána na dobu delší, než jsou jejich lhůty.
Výstupní prohlídky
§ 13 Vyhlášky
Zásadní úpravou prošly požadavky na výstupní prohlídky zaměstnanců.

Doposud se prováděly výstupní lékařské prohlídky pouze na žádost zaměstnance a nebo pokud tak stanovil zvláštní právní předpis.

Nová úprava vymezuje výstupní prohlídky následovně:

Mohou se provádět na žádost zaměstnance a nově i zaměstnavatele.

Musí se provádět vždy v následujících případech:

 • pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou do kategorie 2-rizikové, 3 nebo 4
 • pokud u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání
 • pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s důsledkem nebo předpokladem zhoršení zdravotního stavu
 • při převedení na práci se sníženou úrovní rizika

Při výstupní prohlídce není potřeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, posuzuje se aktuální zdravotní stav.

O výstupní lékařské prohlídce se nevydává posudek, ale nově je stanoveno, že se vydává potvrzení o provedení výstupní lékařské prohlídky.

Rizika, náplň a další požadavky na lékařské prohlídky
Příloha Vyhlášky
Příloha vyhlášky vymezující rizika ohrožení zdraví, náplň jednotlivých lékařských prohlídek a další podmínky doznala řadu úprav.

Ty jsou však podstatné zejména pro samotné posuzující lékaře a zástupce poskytovatelů PLS, proto jejich podrobný rozbor není součástí tohoto přehledu.

Doklad o převzetí záznamů dohledu a poradenství PLS
§ 5 Vyhlášky
Vyhláška nově stanovuje jako důležitou součást dokumentace o dohledu a poradenství také doklad o převzetí záznamů.

V praxi by mělo stačit opatřit všechny záznamy o dohledu a poradenství kolonkou pro potvrzení převzetí (datum, jméno a příjmení, podpis přebírajícího) a důsledně dbát na její vyplňovaní.